Pradžia Įstatai

 

PATVIRTINTA

Kuršių nerijos nacionalinio parko

Visuotiniame profesinės sąjungos narių susirinkime

2010 m. lapkričio 11 d. protokolu Nr. 32

 

 

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO PROFSAJUNGOS ORGANIZACIJOS

ĮSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Profesinės sąjungos pavadinimas – „Kuršių nerijos nacionalinio parko profsąjungos organizacija“.

1.2. Kuršių nerijos nacionalinio parko profsąjungos organizacija (toliau – Profesinė sąjunga) – visuomeninė, suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti, savaveiksmė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje dirbančius ir dirbusius darbuotojus.

1.3. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis, reglamentuojančiomis darbo santykius, ir šiais įstatais.

1.4. Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ir valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka. Profesinė sąjunga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

1.5. Profesinė sąjunga, naudojasi juridinio asmens teisėmis, turi savo antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas banke, oficialią registruotą interneto svetainę, raštų, kitų teisės aktų formas, kitus rekvizitus.

1.6. Profesinė sąjunga gali turėti ir naudoti simboliką neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams.

1.7. Profesinės sąjungos buveinės adresas – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Smiltynės g. 18, LT-93100, Klaipėda.

1.8. Profesinė sąjunga veikia Klaipėdos apskrityje: Klaipėdos ir Neringos savivaldybių teritorijose.

 

II. TIKSLAI IR VEIKLA

 

2.1. Profesinės sąjungos veiklos sritys – Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje dirbančių ir dirbusių darbuotojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisinių paslaugų savo nariams teikimas, savo narių bei kitų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, spaudos leidinių leidyba, gamybinė, ūkinė veikla bei kita panaši veikla siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.

2.2. Profesinės sąjungos tikslai – vienyti Kuršių nerijos nacionaliniame parke dirbančius darbuotojus (toliau – darbuotojai), atstovauti ir ginti profesinės sąjungos narių (toliau – narių) profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

2.3. Profesinės sąjungos veiklos tikslai:

2.3.1. atstovauti ir ginti narių profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose;

2.3.2. atstovauti darbuotojų interesus kolektyviniuose darbo santykiuose;

2.3.3. kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;

2.3.4. padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;

2.3.5. šviesti darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti savo kvalifikaciją;

2.3.6. skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu;

2.3.7. prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo (teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).

2.4. Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose, turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu įgaliotos institucijos išduota licencija (leidimas).

2.5. Vykdydama savo veiklą Profesinė sąjunga vadovaujasi ir turi teises numatytas Darbo kodekso, Profesinių sąjungų, Valstybės tarnybos ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ir konvencijose:

2.5.1. sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;

2.5.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje;

2.5.3. teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms;

2.5.4. vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;

2.5.5. gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;

2.5.6. skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamų darbuotojų teises;

2.5.7. teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;

2.5.8. atstovauti savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, visose Lietuvos Respublikos Teismo institucijose;

2.5.9. sudaryti susitarimus su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis;

2.5.10. iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės organai ir organizacijos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais;

2.5.11. siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kitokių tarpusavio susitarimų ar kolektyvinės sutarties;

2.5.12. rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoti streikus, mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius;

2.5.13. naudotis kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Vykdydama savo veiklą Profesinė sąjunga gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių ir valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų ir fizinių asmenų. Gali steigti žiniasklaidos priemones, įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, užsiimti leidybos, gamybos ir ūkine veikla.

 

III. STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

3.1. Profesinės sąjungos struktūra:

3.1.1. Smiltynės teritorinis padalinys;

3.1.2. Juodkrantės teritorinis padalinys;

3.1.3. Preilos (Pervalkos) teritorinis padalinys;

3.1.4. Nidos teritorinis padalinys;

3.1.5. Įmonės ar organizacijos struktūrinis padalinys.

3.2. Profesinės sąjungos valdymo organai:

3.2.1. Narių visuotinis susirinkimas – aukščiausias valdymo organas (toliau – Susirinkimas);

3.2.2. Profesinės sąjungos taryba (toliau – Taryba);

3.2.3. Profesinės sąjungos komitetas (toliau – Komitetas);

3.2.4. Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – Pirmininkas);

3.2.5. Profesinės sąjungos kontrolės komisija (toliau – Kontrolės komisija).

3.3. Profesinė sąjunga gali turėti kitus savo padalinius, tarybas, komitetus, komisijas.

 

IV. NARYSTĖ PROFESINĖJE SĄJUNGOJE

 

4.1. Nariais gali būti Kuršių nerijos nacionaliniame parke dirbantys ar dirbę darbuotojai nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, pripažįstantys šiuos įstatus.

4.2. Nariais negali būti įstaigų, įmonių ar organizacijų vadovai ir jų įgalioti atstovai, turintys teisę sudaryti ir nutraukti darbo sutartis, panaikinti pareigybes.

4.3. Tuo metu, kai narys pagal darbdavio įgaliojimus atstovauja jam arba vykdo darbdavio funkcijas, jo narystė Profesinėje sąjungoje sustabdoma, nenutraukiant nario mokesčio mokėjimo.

4.4. Nariu tampama savanoriškai. Profesinės sąjungos nariu tampama pateikus raštišką prašymą Komitetui, kuriame įrašo, kad susipažino su Profesinės sąjungos įstatais ir sutinka mokėti nustatyto dydžio nario mokestį, įsipareigoja laikytis bendrų etikos normų, laikytis profesinės sąjungos įstatų.

4.5. Profesinėje sąjungoje galima ir slapta narystė. Profesinės sąjungos nariai išlaiko konfidencialumą slaptų narių atžvilgiu. Šios informacijos atskleidimas laikomas grubiu įstatų pažeidimu.

4.6. Slaptos narystės atveju, narys gali mokėti nario mokestį asmeniškai, pateikęs Profesinės sąjungos komitetui atitinkamą prašymą, kuriame nurodo savo darbo užmokesčio dydį. Slaptos narystės atveju, narys gali mokėti nario mokestį asmeniškai pervedant į Profesinės sąjungos bankinę sąskaitą bei pateikęs Profesinės sąjungos komitetui atitinkamą pažymą iš darbovietės, kurioje yra nurodytas jo darbo užmokesčio dydis.

4.7. Nariai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose iki vaikui sueis 3 metai, auginantys vaiką iki 3 metų ar atliekantys privalomą karinę tarnybą, nuo nario mokesčio atleidžiami ir toliau išlieka nariais.

4.8. Sprendimą dėl nario priėmimo priima Komitetas, sprendimą dėl nario pašalinimo priima Taryba Komiteto teikimu.

4.9. Nariui išduodamas Profesinės sąjungos nario pažymėjimas.

4.10. Narystė profesinėje sąjungoje gali būti nutraukiama:

4.10.1. pateikus raštišką prašymą ir jį patvirtinus artimiausiame Komiteto posėdyje;

4.10.2. jei profesinės sąjungos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip du mėnesius nemoka nustatyto nario mokesčio, dėl to buvo įspėtas raštu ir per 15 dienų po įspėjimo nepateikė atsakymo ir motyvų arba nesumokėjo įsiskolinimo;

4.10.3. jei profesinės sąjungos narys savo veikla, nesuderinama su šių įstatų numatytais tikslais, sąmoningai kenkia profesinės sąjungos ar jos narių interesams arba ją kompromituoja, narys yra pašalinamas iš profesinės sąjungos, jei už tai balsuoja 2/3 Tarybos narių;

4.10.4. nariui mirus;

4.10.5. šiurkščiai pažeidus Profesinės sąjungos įstatus;

4.10.6. Profesinei sąjungai nutraukus savo veiklą.

4.11. Nutrūkus darbo santykiams su darbdaviu narys raštiškai informuoja Profesinę sąjungą dėl tolimesnės narystės joje.

4.12. Mirusiems, išstojusiems arba pašalintiems nariams sumokėtas mokestis, Profesinės sąjungos turto dalis, negrąžinama.

4.13. Išimtiniais atvejais Profesinės sąjungos komiteto nutarimu narys gali būti atleistas nuo nario mokesčio, šis mokestis gali būti sumažintas.

4.14. Stojant į Profesinę sąjungą pakartotinai, priėmimo klausimus sprendžia Profesinės sąjungos taryba.

 

V. NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1. Profesinės sąjungos narys turi šias neturtines teises:

5.1.1. siūlyti, rinkti ir būti renkamas į visus Profesinės sąjungos renkamuosius valdymo organus ir dalyvauti jų veikloje;

5.1.2. dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje, susirinkimuose, renginiuose, posėdžiuose ir kitose akcijose;

5.1.3. teikti siūlymus visais Profesinės sąjungos veiklos klausimais;

5.1.4. kreiptis į visų lygių Profesinės sąjungos valdymo organus, gauti iš jų atsakymus, informaciją ir viešai vertinti jų veiklą;

5.1.5. pateikus prašymą, per 20 dienų, gauti informaciją apie visų Profesinės sąjungos renkamųjų valdymo organų veiklą, Profesinės sąjungos lėšų naudojimą;

5.1.6. naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis nariams, nustatyta tvarka gauti finansinę ir materialinę paramą;

5.1.7. Profesinės sąjungos internetinėje svetainėje susipažinti su pranešimais, skelbimais ir kita vieša informacija;

5.1.8. nustatyta tvarka nutraukti narystę Profesinėje sąjungoje.

5.2. Profesinės sąjungos narys privalo:

5.2.1. laikytis Profesinės sąjungos įstatų, priimtų sprendimų ir nutarimų, vadovaujančių institucijų teisėtų nutarimų, netrukdyti realizuoti tų nutarimų ir nutarimų, kuriems narys nepritaria, tačiau jie yra priimti narių balsų dauguma;

5.2.2. kiekvieną mėnesį mokėti 1 (vieno) procento nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio sumos dydžio nario mokestį. Pareigą mokėti nustatyto nario mokesčio dydį narys gali vykdyti pateikdamas darbdaviui prašymą išskaičiuoti iš jo darbo užmokesčio nario mokestį ir jį pervesti į Profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą banke. Slaptos narystės atveju, narys gali mokėti nario mokestį pervesdamas nario mokestį į Profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą banke, pateikęs Profesinės sąjungos komitetui atitinkamą pažymą iš darbovietės, kurioje nurodytas jo darbo užmokesčio dydis. Nutraukus darbo santykius su darbdaviu nario mokesčio 0,5 (pusę) procento dydžio nario mokestis skaičiuojamas nuo LR Vyriausybės patvirtinto MMA (mėnesinės minimalios algos) dydžio.

5.2.3. informuoti Komitetą apie savo asmens duomenų pasikeitimą;

5.2.4. būti lojalus Profesinei sąjungai;

5.2.5. sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis;

5.2.6. aktyviai dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje.

 

VI. SUSIRINKIMAS

 

6.1. Profesinės sąjungos narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas.

6.2. Susirinkime balso teisę turi visi nariai, kurių narystė nesustabdyta Profesinėje sąjungoje.

6.3. Susirinkimo nutarimai gali būti priimami atviru arba slaptu balsavimu.

6.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau puse (1/2) narių. Jeigu į Susirinkimą nesusirenka nurodytas skaičius narių, tai per 10 dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas ir jis laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

6.5. Susirinkime nutarimai priimami dalyvaujančių ir balso teisę turinčių narių balsų dauguma. Nutarimas yra teisėtas, jeigu už jį balsavo nemažiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių narių plius vienas balsas.

6.6. Priimant nutarimus dėl Profesinės sąjungos likvidavimo ir reorganizavimo, Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai (2/3) narių. Jeigu į Susirinkimą nesusirenka nurodytas skaičius narių, tai per 10 dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas ir jis laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo nemažiau kaip du trečdaliai (2/3) Susirinkime dalyvavusių ir turinčių balsavimo teisę narių.

6.7. Susirinkime rašomas protokolas pagal Civilinio kodekso nustatytas taisykles, į jį įrašomi priimti nutarimai.

6.8. Susirinkimo priimti nutarimai yra privalomi visiems Profesinės sąjungos nariams.

6.9. Susirinkimo kompetencija:

6.9.1. nustato Profesinės sąjungos veiklą reglamentuojančius nutarimus, numato svarbiausias Profesinės sąjungos veiklos kryptis ir uždavinius;

6.9.2. ne rečiau kaip kartą per metus išklauso ir įvertina Pirmininko ir Kontrolės komisijos ataskaitas;

6.9.3. dviejų metų laikotarpiui renka Pirmininką, du pirmininko pavaduotojus, Komitetą, Kontrolės komisiją;

6.9.4. renkant Pirmininką, du pirmininko pavaduotojus, Komitetą, Kontrolės komisiją, kitas komisijas, nustato balsavimo formą (slaptą ar atvirą), Komiteto ir Kontrolės komisijos, kiekybinę sudėtį;

6.9.5. priima sprendimus dėl Profesinės sąjungos likvidavimo ar reorganizavimo;

6.9.6. priima sprendimus dėl Profesinės sąjungos lėšų ir turto realizavimo, įstatymų nustatyta tvarka;

6.10. Susirinkimas dėl pirmalaikių rinkimų kviečiamas pareikalavus ne mažiau kaip vienam trečdaliui (1/3) narių arba daugiau kaip pusei (1/2) Tarybos narių.

 

VII. PIRMININKAS

 

7.1. Profesinės sąjungos Pirmininkas dviejų metų kadencijai renkamas Susirinkime atviru arba slaptu balsavimu. Pirmininku yra išrinktas tas kandidatas, už kurį balsavo dauguma narių, dalyvaujančių teisėtame Susirinkime. Jeigu pirminiame balsavime nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas dėl kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktuoju laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia balsų.

7.2. Pirmininkas atstatydinamas, jei už tai balsuoja daugiau kaip pusė visų neeilinio susirinkimo narių. Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 Profesinės sąjungos narių arba 2/3 Tarybos narių. Tarybos nutarimu inicijuojant Pirmininko atstatydinimą, pastarasis negali pirmininkauti Tarybos posėdžiui ir neturi balsavimo teisės.

7.3. Pirmininkui atsistatydinus arba laikinai negalint vykdyti savo pareigų, jo pareigas iki kito narių Susirinkimo eina vienas iš pirmininko pavaduotojų, išrinktas šiuose įstatuose numatyta tvarka.

7.4. Pirmininko kompetencija:

7.4.1. atstovauja Profesinei sąjungai ir jos nariams be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose, santykiuose su kitomis profesinėmis sąjungomis, valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, judėjimais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovaudamas Profesinei sąjungai santykiuose su Darbdaviu suderina nuomonę su Komitetu.

7.4.2. pirmininkauja Tarybos posėdžiuose;

7.4.3. kviečia Komiteto posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.4.4. pasirašo Profesinės sąjungos vardu, dokumentus, Tarybos nutarimus, Komiteto sprendimus, sutartis, įgaliojimus, kitus teisės aktus;

7.4.5. suteikia įgaliojimus atstovauti nariams teisme;

7.4.6. Tarybos nutarimu priima ir atleidžia samdomus Profesinės sąjungos darbuotojus;

7.4.7. teikia juridinių asmenų registrui ir kitoms institucijoms, įstatymų nustatyta tvarka, duomenis apie Profesinę sąjungą;

7.4.8. atsako už racionalų Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą. Pirmininkui suteikiama teisė kas mėnesį savarankiškai tvirtinti išlaidų sąmatą iki 0,5 MMA dydžio, apie tai informuojant artimiausiame Komiteto posėdyje;

7.4.9. vykdo kitas Profesinės sąjungos vidaus administravimo funkcijas, sprendžia Susirinkimų, Tarybos ar Komiteto pavestus klausimus;

7.4.10. pasibaigus Pirmininko kadencijai, eina Pirmininko pareigas tol, kol bus išrinktas naujas Pirmininkas.

 

VIII. TARYBA

 

8.1. Taryba yra Profesinės sąjungos atstovaujamasis – renkamasis valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Pirmininkas, jo nesant – vienas iš pirmininko pavaduotojų.

8.2. Tarybos narys ir pakaitinis tarybos narys renkamas teritoriniu ir struktūriniu pagrindu. Vienas tarybos narys atstovauja iki 10 (dešimties) Profesinės sąjungos narių.

8.3. Tarybos narių išrinkimas:

8.3.1. teritoriniame padalinyje, Profesinės sąjungos narių susirinkime (atviru ar slaptu balsavimu) išrenkami teritorinio padalinio pirmininkas ir jo pavaduotojas. Teritorinio padalinio pirmininkas deleguojamas į Tarybos narius. Jam negalint dalyvauti Tarybos posėdyje, padalinio narius Taryboje atstovauja teritorinio padalinio pirmininko pavaduotojas (pakaitinis Tarybos narys). Deleguojamų atstovų skaičius skiriamas atsižvelgiant į teritorinio padalinio Profesinės sąjungos narių skaičių;

8.3.2. įmonės ar organizacijos struktūrinio Profesinės sąjungos padalinio narių susirinkime (atviru ar slaptu balsavimu) išrenkami struktūrinio padalinio pirmininkas ir jo pavaduotojas. Struktūrinio padalinio pirmininkas deleguojamas į Tarybos narius. Jam negalint dalyvauti Tarybos posėdyje, padalinio narius Taryboje atstovauja struktūrinio padalinio pirmininko pavaduotojas (pakaitinis Tarybos narys). Iš vienos įmonės ar organizacijos, nepriklausomai nuo narių skaičiaus, skiriamas tik vienas deleguojamas atstovas ir vienas pakaitinis atstovas.

8.4. Komiteto, Kontrolės komisijos nariai negali būti padalinio išrinktais atstovais.

8.5. Tarybos narių rinkimų susirinkimo protokolas per 3 dienas turi būti pateiktas Komitetui.

8.6. Tarybos kompetencija, nutarimų priėmimas dėl:

8.6.1. lėšų limitų nustatymo, viršijančio 2 MMA dydį pagal kuriuos Pirmininkas gali atlikti sandorius;

8.6.2. jungimosi su kitomis profesinėmis sąjungomis į susivienijimus arba šakinius, teritorinius, profesinius ir kitokius junginius ar išstojimo iš jų;

8.6.3. narių pašalinimo iš Profesinės sąjungos ir pakartotinio buvusių narių priėmimo;

8.6.4. reikalavimų iškėlimo ir streiko paskelbimo;

8.6.5. komisijų ir komitetų sudarymo ar likvidavimo, reorganizavimo, Profesinės sąjungos padalinių steigimo, apjungimo ar likvidavimo;

8.6.6. neeilinio visuotinio Susirinkimo sušaukimo;

8.6.7. sumažėjusio Komiteto ar Kontrolės komisijos narių skaičiaus, į jų vietas renka kitus narius iki eilinio visuotinio Susirinkimo;

8.6.8. pirmalaikių renkamų organų rinkimų.

8.7. Tarybos sukvietimo ir posėdžių skaičius bei intensyvumas priklauso nuo poreikio, todėl neribojamas. Pirmininko ar Komiteto sprendimu į posėdžius gali būti kviečiami Profesinės sąjungos nariai ir kiti asmenys, susiję su sprendžiamų klausimų svarstymu.

 

IX. KOMITETAS

 

9.1. Komitetas yra Profesinės sąjungos atstovaujamasis – renkamasis valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Pirmininkas, jo nesant – vienas iš pirmininko pavaduotojų.

9.2. Komitetas dviejų metų kadencijai renkamas narių Susirinkime.

9.3. Narių Susirinkimas slaptu arba atviru balsavimu išrenka Komitetą, kurį sudaro nemažiau kaip 4 nariai.

9.4. Komiteto sudėtis:

9.4.1. Pirmininkas;

9.4.2. du pavaduotojai;

9.4.3. kiti susirinkime išrinkti komiteto nariai.

9.5. Komiteto narys negali būti Kontrolės komisijos nariu.

9.6. Komiteto nariai gali atstovauti Profesinei sąjungai ir jos nariams visose valstybės institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, visose teismo, teisėsaugos ir kitose institucijose. Kiti nariai veikti Komiteto vardu gali tik gavę Komiteto įgaliojimą.

9.7. Komitetas savo veiklą pradeda pasibaigus rinkimų Susirinkimui.

9.8. Komiteto nariai dirba visuomeniniais pagrindais, jeigu nepriimtas kitoks Profesinės sąjungos Tarybos nutarimas.

9.9. Komiteto sukvietimo ir posėdžių skaičius bei intensyvumas priklauso nuo poreikio, todėl neribojamas. Pirmininko sprendimu į posėdžius gali būti kviečiami Profesinės sąjungos nariai ir kiti asmenys, susiję su sprendžiamų klausimų svarstymu. Komiteto posėdį gali sukviesti Komiteto nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė jo narių.

9.10. Komiteto posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė (1/2) išrinktų Komiteto narių.

9.11. Komiteto posėdyje jo nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. 

9.12. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdžiuose. Sprendimai galioja, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė Komiteto narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas.

9.13. Komiteto posėdyje balso teisę turintis Komiteto narys savo valią (balsą) dėl Komiteto sprendimo, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas raštu arba elektroniniu paštu. Toks pranešimas raštu arba elektroniniu paštu Komitetui turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki balsavimo dėl sprendimo priėmimo pabaigos. Išreiškiant savo valią elektroniniu paštu jis turi būti patvirtintas elektroniniu parašu arba per 3 dienas Komitetui pateiktas išreiškiamos valios (balso) raštiškas patvirtinimas.

9.14. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo turi būti pridėti balsavusių raštu ir elektroniniu paštu pranešimai.

9.15. Komiteto kompetencija, sprendimų priėmimas dėl:

9.15.1. fondų steigimo ir nuostatų patvirtinimo;

9.15.2. lėšų limitų nustatymo, iki 2 MMA dydžių pagal kuriuos Pirmininkas gali atlikti sandorius;

9.15.3. paramos – labdaros fonde esančių lėšų panaudojimo;

9.15.4. samdomų darbuotojų priėmimo ir atleidimo;

9.15.5. samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų atlyginimo dydžio;

9.15.6. veiklos krypčių, turinio, darbo organizavimo formų;

9.15.7. narių skundų, pareiškimų, siūlymų;

9.15.8. narių finansinės ir materialinės paramos teikimo nuostatų;

9.15.9. įmonių steigimo, gamybinės ir ūkinės veiklos vykdymo;

9.15.10. laikinų komitetų, komisijų ir kitų narių teisiniu pagrindu savanoriškai sukurtų struktūrų;

9.15.11. materialinės paramos skyrimo nariui;

9.15.12. naujų narių priėmimo;

9.15.13. atsisakymo priimti darbuotoją (kandidatą) į Profesinę sąjungą;

9.15.14. laikinos narystės sustabdymo ar apribojimo;

9.15.15. leidimo nemokėti nario mokesčio arba mokėti sumažintą nario mokestį;

9.15.16. sutikimo ar nesutikimo skirti drausminę nuobaudą nariui;

9.15.17. kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais.

9.16. Komitetas:

9.16.1. vykdo Susirinkimuose priimtus nutarimus, organizuoja veiklą šiems nutarimams įgyvendinti.

9.16.2. valdo Profesinės sąjungos turtą, juo disponuoja, kontroliuoja jo paskirstymą ir atsako už racionalų jo naudojimą.

9.16.3. derina kolektyvines sutartis, kitus susitarimus su darbdaviais, valstybės institucijomis, kitomis profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais.

9.16.4. siekia užtikrinti narių dalyvavimą aukštesnės profesinės sąjungos organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose;

9.16.5. rūpinasi narių skaičiaus didėjimu;

9.16.6. atlieka kitas funkcijas siekdamas Profesinės sąjungos numatytų tikslų.

9.17. Komiteto atstatydinimą gali inicijuoti Pirmininkas arba 1/3 Tarybos narių.

9.18. Komitetas atstatydinamas, jeigu teisėtame Susirinkime už šį nutarimą balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančiu narių.

 

X. KONTROLĖS KOMISIJA

 

10.1. Kontrolės komisija yra renkamasis Profesinės sąjungos kontrolės organas.

10.2. Kontrolės komisija renkama visuotiniame narių susirinkime atviru arba slaptu balsavimu, dviejų metų kadencijai, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 (trys) Profesinės sąjungos nariai.

10.3. Kontrolės komisijai vadovauja jos pirmininkas, kurį komisijos nariai išsirenka pirmajame Kontrolės komisijos posėdyje.

10.4. Kontrolės komisijos nariais negali būti Profesinės sąjungos Pirmininkas, pavaduotojai, Komiteto ir Tarybos nariai.

10.5. Kontrolės komisijos pirmininkas arba komisijos nariai patariamojo balso teise gali dalyvauti Tarybos ir Komiteto posėdžiuose.

10.6. Kontrolės komisijos narys gali atsistatydinti apie tai, ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų, informavęs Komitetą.

10.7. Kontrolės komisijos nariui negalint eiti pareigų, jį pakeičia daugiausiai balsų surinkęs, tačiau į Kontrolės komisiją nepatekęs kandidatas iš Susirinkime patvirtinto kandidatų sąrašo.

10.8. Kontrolės komisija apie nustatytus pažeidimus informuoja Pirmininką, jo pavaduotojus, Komitetą ir Tarybą.

10.9. Kontrolės komisija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus patikrina Profesinės sąjungos finansinę, ūkinę veiklą, surašo aktą ir Susirinkimui pateikia metinę Profesinės sąjungos lėšų naudojimo ir apskaitos patikrinimo ataskaitą.

 

XI. INFORMACIJOS SKELBIMAS IR VIEŠINIMAS

 

11.1. Informacija apie Profesinės sąjungos veiklą skelbiama oficialioje interneto svetainėje.

11.2. Profesinė sąjunga apie savo veiklą gali nevaržomai skelbti žiniasklaidos priemonėse.

11.3. Informacija skirta Profesinės sąjungos nariams skelbiama ribotos prieigos interneto svetainės dalyje.

11.4. Su Tarybos, Komiteto, Kontrolės komisijos priimtais sprendimais Profesinės sąjungos nariai gali susipažinti savo teritoriniame, įstaigos ar organizacijos padalinyje. Už šios informacijos pateikimą atsakingi išrinkti Tarybos atstovai.

11.5. Dokumentų ir kitos informacijos apie Profesinės sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarka, tvirtinama Komiteto sprendimu.

 

XII. LĖŠOS IR TURTAS

 

12.1. Profesinės sąjungos lėšas sudaro:

12.1.1. narių mokesčiai;

12.1.2. savanoriški įnašai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti;

12.1.3. lėšos, gautos iš ūkinės ir finansinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

12.1.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos;

12.1.5. lėšos, gautos iš kitų organizacijų, fondų;

12.1.6. kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos pajamos.

12.2. Profesinė sąjunga yra paramos gavėjas ir gali gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų.

12.3. Nutarimus dėl paramos – labdaros fonde esančių lėšų, laikantis LR įstatymų bei Profesinės sąjungos įstatuose nustatytų reikalavimų, panaudojimo priima Komitetas.

12.4. Tikslinės paskirties lėšos. Lėšos, gautos iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų tam tikrai paskirčiai, yra neįtraukiamos į bendrą Profesinės sąjungos biudžetą ir yra naudojamos pagal jų gavimo paskirtį. Sprendimus dėl šių lėšų naudojimo priima Komitetas.

12.5. Nario mokestis mokamas kas mėnesį bankiniu pervedimu. Nario pageidavimu mokestį iš nario darbo užmokesčio centralizuotai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja Darbdavio buhalterinės apskaitos skyrius ir perveda jį į Profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą banke.

12.6. Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą arba įgytą turtą ir lėšas. Jį sudaro narių ir rėmėjų jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. Profesinei sąjungai gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.

12.7. Pirmininkas ir Komitetas atsako pagal šiuos įstatus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus už Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.

12.8. Pirmininkui suteikiama teisė kas mėnesį tvirtinti išlaidų sąmatą iki 0,5 MMA dydžio savarankiškai, apie tai informuojant artimiausiame Komiteto posėdyje, išlaidų sąmatą iki 2 MMA dydžio – Komiteto sprendimu, daugiau kaip 2 MMA dydžio – Tarybos sprendimu.

 

XIII. VEIKLOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

13.1. Profesinė sąjunga reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Profesinės sąjungos reorganizavimas – tai Profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuojant Profesinės sąjungos visų teisių ir prievolių perėmėjas yra reorganizuojant naujai įsteigta ir po reorganizavimo tęsianti veiklą profesinė sąjunga. Profesinė sąjunga gali būti reorganizuojama jungimo ir skaidymo būdu.

13.3. Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia Pirmininkas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengtas ir po reorganizavimo veiksiančio juridinio asmens įstatų projektas. Reorganizavimą tvirtina visuotinis profesinės sąjungos narių susirinkimas.

13.4. Nutarimas reorganizuoti arba likviduoti Profesinę sąjungą gali būti priimtas, jei už jį balsuoja nemažiau kaip du trečdaliai (2/3) teisėtame Susirinkime dalyvaujančių narių.

13.5. Profesinės sąjungos veikla gali būti sustabdyta teismo sprendimu.

13.6. Likvidavus Profesinę sąjungą, jos turtas ir lėšos naudojamos Susirinkimo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka, arba teismo sprendimu.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.1. Įstatų pakeitimus, papildymus tvirtina Susirinkimas, jei už tai balsuoja dauguma teisėtame Susirinkime dalyvaujančių profesinės sąjungos narių. Įstatų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Nutarimai gali būti priimami nekviečiant visuotinio profesinės sąjungos narių susirinkimo. Gali būti rengiamas slaptas balsavimas teritoriniuose ir struktūriniuose Profesinės sąjungos padaliniuose, prieš tai Komitetui patvirtinus balsavimo biuletenį, balsų skaičiavimo komisiją ir balsavimo tvarką.

14.3. Visi šiuose įstatuose neaptarti Profesinės sąjungos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

 

 

_____________________

 


 

 
 

Apklausa

Kaip vertinate MMA padidinimą ?
 

Šiuo metu lankosi

Mes turime 44 svečius online